Value开放式基金(货币型)业绩排行榜11月

2008年12月10日11:54  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
上投摩根货币基金B 48 51 1 ★★★★
上投摩根货币基金 50 50 2 ★★★
富国天时货币B 41 48 3 ★★★★★
交银施罗德货币B 39 46 4 ★★★★★
天时货币 47 49 5 ★★★★★
交银货币 45 47 6 ★★★★
华安现金富利 35 45 7 ★★
鹏华货币B 34 42 8 ★★★★★
汇添富货币B 44 43 9 ★★★
国泰货币 42 40 10 ★★★
鹏华货币 43 41 11 ★★★★
汇添富货币 49 44 12 ★★★
申万货币 46 39 13 ★★★★★
东方货币 36 38 14 ★★
天治货币 29 37 15 ★★★★
兴业货币 33 36 16 ★★★
泰信天天收益 37 35 17 ★★★
银华货币B 20 32 18 ★★★★
湘财荷银货币基金 40 34 19 ★★★★
广发货币 38 33 20 ★★★
银华货币A 27 31 21 ★★★★
华宝现金宝B 16 25 22 ★★★
银河银富货币B 22 29 23 ★★★
华富货币 18 26 24 ★★
华宝现金宝A 21 27 25 ★★
易方达货币B 17 22 26 ★★★
银河银富 32 30 27 ★★
融通货币 31 28 28 ★★★★
建信货币 7 19 29 ★★★★
易方达货币 24 23 30 ★★★
诺安货币 26 21 31 ★★★★
景长城货币 25 20 32 ★★★★
万家货币 10 16 33 ★★★
光大保德信货币 28 18 34 ★★
长城货币基金 23 17 35 ★★
大成货币基金B 14 14 36 ★★★★
巨田货币 51 24 37
博时现金收益 12 12 38 ★★★★
中银货币 13 13 39 ★★★
大成货币基金A 19 15 40 ★★★
华夏现金增利 4 9 41 ★★
长信利息收益 11 10 42 ★★
招商现金增值 30 11 43 ★★★
海富通货币B 5 8 44 ★★
长盛货币 6 6 45 ★★
海富通货币 9 7 46 ★★
嘉实货币 2 5 47
工银货币 1 3 48
中信现金优势货币基金 8 4 49 ★★
南方现金增利 3 2 50
益民货币 15 1 51
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
上投摩根货币基金B 46 51 1 ★★★★
上投摩根货币基金 50 50 2 ★★★
交银施罗德货币B 35 49 3 ★★★★★
富国天时货币B 40 47 4 ★★★★★
交银货币 43 48 5 ★★★★
天时货币 45 46 6 ★★★★★
鹏华货币B 32 43 7 ★★★★★
汇添富货币B 42 45 8 ★★★
鹏华货币 41 42 9 ★★★★
华安现金富利 36 41 10 ★★
汇添富货币 49 44 11 ★★★
申万货币 47 40 12 ★★★★★
天治货币 26 37 13 ★★★★
泰信天天收益 37 39 14 ★★★
兴业货币 30 34 15 ★★★
东方货币 38 36 16 ★★
国泰货币 48 38 17 ★★★
广发货币 39 33 18 ★★★
湘财荷银货币基金 44 35 19 ★★★★
银河银富货币B 18 29 20 ★★★
银华货币B 21 32 21 ★★★★
易方达货币B 9 26 22 ★★★
银河银富 28 30 23 ★★
银华货币A 34 31 24 ★★★★
易方达货币 19 27 25 ★★★
融通货币 33 28 26 ★★★★
华宝现金宝B 15 22 27 ★★★
诺安货币 24 25 28 ★★★★
华宝现金宝A 25 23 29 ★★
华富货币 20 21 30 ★★
景长城货币 27 20 31 ★★★★
建信货币 12 19 32 ★★★★
长城货币基金 23 18 33 ★★
大成货币基金B 13 16 34 ★★★★
万家货币 4 14 35 ★★★
博时现金收益 8 15 36 ★★★★
巨田货币 51 24 37
大成货币基金A 22 17 38 ★★★
中银货币 17 13 39 ★★★
招商现金增值 31 12 40 ★★★
华夏现金增利 6 10 41 ★★
光大保德信货币 29 11 42 ★★
海富通货币B 3 8 43 ★★
长盛货币 11 9 44 ★★
海富通货币 16 7 45 ★★
长信利息收益 14 6 46 ★★
嘉实货币 2 5 47
中信现金优势货币基金 1 3 48 ★★
工银货币 5 4 49
南方现金增利 7 2 50
益民货币 10 1 51
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
申万货币 51 51 1 ★★★★★
富国天时货币B 43 50 2 ★★★★★
天时货币 50 49 3 ★★★★★
鹏华货币B 21 43 4 ★★★★★
交银施罗德货币B 28 46 5 ★★★★★
融通货币 37 48 6 ★★★★
鹏华货币 33 42 7 ★★★★
景长城货币 22 37 8 ★★★★
交银货币 40 45 9 ★★★★
银华货币B 30 38 10 ★★★★
天治货币 45 47 11 ★★★★
上投摩根货币基金B 41 41 12 ★★★★
建信货币 11 31 13 ★★★★
诺安货币 31 36 14 ★★★★
湘财荷银货币基金 49 44 15 ★★★★
银华货币A 42 39 16 ★★★★
博时现金收益 13 29 17 ★★★★
大成货币基金B 6 26 18 ★★★★
上投摩根货币基金 48 40 19 ★★★
易方达货币B 10 24 20 ★★★
广发货币 38 35 21 ★★★
大成货币基金A 23 27 22 ★★★
招商现金增值 36 32 23 ★★★
汇添富货币B 39 34 24 ★★★
银河银富货币B 9 19 25 ★★★
易方达货币 25 25 26 ★★★
华宝现金宝B 12 21 27 ★★★
泰信天天收益 34 28 28 ★★★
国泰货币 44 30 29 ★★★
兴业货币 29 23 30 ★★★
万家货币 4 15 31 ★★★
中银货币 18 18 32 ★★★
汇添富货币 47 33 33 ★★★
银河银富 24 20 34 ★★
华宝现金宝A 27 22 35 ★★
华富货币 17 16 36 ★★
长盛货币 8 12 37 ★★
华安现金富利 32 17 38 ★★
长城货币基金 20 13 39 ★★
光大保德信货币 26 14 40 ★★
长信利息收益 19 10 41 ★★
东方货币 35 11 42 ★★
海富通货币B 3 7 43 ★★
华夏现金增利 14 9 44 ★★
海富通货币 7 6 45 ★★
中信现金优势货币基金 1 2 46 ★★
工银货币 5 5 47
嘉实货币 2 3 48
南方现金增利 16 4 49
巨田货币 46 8 50
益民货币 15 1 51
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 50 51 1 ★★★★★
诺安货币 43 50 2 ★★★★★
博时现金收益 26 49 3 ★★★★★
天治货币 47 48 4 ★★★★★
泰信天天收益 45 47 5 ★★★★★
富国天时货币B 35 44 6 ★★★★
大成货币基金B 8 33 7 ★★★★
易方达货币B 24 38 8 ★★★★
融通货币 39 43 9 ★★★★
银华货币B 34 41 10 ★★★★
景长城货币 30 39 11 ★★★★
天时货币 46 45 12 ★★★★
大成货币基金A 21 34 13 ★★★★
华富货币 22 35 14 ★★★★
申万货币 51 46 15 ★★★★
交银货币 37 40 16 ★★★★
华宝现金宝B 14 30 17 ★★★★
交银施罗德货币B 28 36 18 ★★★★
建信货币 10 29 19 ★★★
易方达货币 41 37 20 ★★★
银华货币A 48 42 21 ★★★
长盛货币 13 26 22 ★★★
华宝现金宝A 33 31 23 ★★★
光大保德信货币 40 32 24 ★★★
南方现金增利 23 25 25 ★★★
鹏华货币B 7 20 26 ★★★
上投摩根货币基金B 31 28 27 ★★★
中银货币 16 21 28 ★★★
华安现金富利 27 24 29 ★★★
长城货币基金 25 23 30 ★★★
鹏华货币 19 19 31 ★★★
长信利息收益 20 18 32 ★★★
上投摩根货币基金 44 27 33 ★★★
东方货币 38 22 34 ★★
海富通货币B 5 12 35 ★★
兴业货币 29 16 36 ★★
广发货币 36 17 37 ★★
益民货币 15 13 38 ★★
海富通货币 12 11 39 ★★
中信现金优势货币基金 1 9 40 ★★
华夏现金增利 6 10 41 ★★
国泰货币 42 15 42 ★★
湘财荷银货币基金 49 14 43 ★★
银河银富货币B 4 5 44 ★★
万家货币 3 3 45 ★★
嘉实货币 2 1 46 ★★
工银货币 9 4 47
银河银富 11 6 48
汇添富货币B 17 7 49
汇添富货币 32 8 50
巨田货币 18 2 51
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
诺安货币 27 32 1 ★★★★★
招商现金增值 32 33 2 ★★★★★
博时现金收益 17 31 3 ★★★★★
泰信天天收益 29 30 4 ★★★★
大成货币基金B 5 22 5 ★★★★
银华货币B 18 28 6 ★★★★
易方达货币B 15 26 7 ★★★★
大成货币基金A 14 23 8 ★★★★
景长城货币 21 25 9 ★★★★
易方达货币 25 27 10 ★★★★
华宝现金宝B 10 20 11 ★★★★
银华货币A 30 29 12 ★★★
光大保德信货币 23 24 13 ★★★
南方现金增利 13 19 14 ★★★
华宝现金宝A 22 21 15 ★★★
华安现金富利 20 18 16 ★★★
长城货币基金 19 15 17 ★★★
中银货币 11 14 18 ★★★
鹏华货币B 8 8 19 ★★★
长信利息收益 12 12 20 ★★★
上投摩根货币基金B 24 17 21 ★★★
鹏华货币 16 11 22 ★★★
广发货币 26 13 23 ★★
海富通货币B 4 7 24 ★★
上投摩根货币基金 33 16 25 ★★
国泰货币 28 9 26 ★★
华夏现金增利 6 5 27 ★★
湘财荷银货币基金 31 10 28 ★★
海富通货币 7 6 29 ★★
中信现金优势货币基金 1 4 30 ★★
银河银富货币B 3 2 31
嘉实货币 2 1 32
银河银富 9 3 33

【作者:Value 来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]