Value开放式基金(债券型)业绩排行榜11月

2008年12月10日11:51  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
融通债券 41 53 1 ★★★
中信稳定双利 1 5 2 ★★★
益民多利债券 37 48 3 ——
国投瑞银稳定增利 35 44 4 ——
宝盈增强收益 31 41 5 ——
宝盈增强收益C 38 47 6 ——
易方达增强回报A 14 27 7 ——
博时稳定价值债券A 23 33 8 ★★★★
大成债券 7 21 9 ★★★★
易方达增强回报B 16 24 10 ——
诺安债券 52 54 11 ★★★
大成债券C 9 20 12 ★★★★
华富收益增强A 27 38 13 ——
华富收益增强B 30 39 14 ——
宝康债券 44 49 15 ★★★
鹏华丰收 22 30 16 ——
工银瑞信增强收益A 19 22 17 ★★★
工银瑞信增强收益B 20 23 18 ★★★
南方多利 32 40 19 ★★
广发增强债券 5 6 20 ——
交银施罗德增利A 2 2 21 ——
交银施罗德增利B 3 3 22 ——
交银施罗德增利C 4 1 23 ——
银河银信添利A 39 42 24 ★★★
工银瑞信信用添利A 13 16 25 ——
银河银信添利 40 43 26 ★★
工银瑞信信用添利B 15 14 27 ——
华夏债券C 8 10 28 ★★★★
华夏债券 10 11 29 ★★★★
华夏希望债券A 18 17 30 ——
华夏希望债券C 17 15 31 ——
汇添富增强收益 24 28 32 ——
国泰金龙债券C 6 9 33 ★★★★★
建信稳定增利 21 19 34 ——
华安稳定收益A 25 25 35 ——
国泰金龙债券 11 7 36 ★★★★
华安稳定收益B 26 26 37 ——
中海稳健收益 12 8 38 ——
招商安本增利 48 50 39 ★★
友邦华泰稳本增利B 34 34 40 ★★★★
鹏华普天债券 49 51 41 ★★★★★
富国天利 36 35 42 ★★
招商债券基金 45 45 43 ★★★
嘉实债券 33 32 44 ★★
招商债券B 47 46 45 ★★★
天弘永利债券B 42 37 46 ——
天弘永利债券A 43 36 47 ——
鹏华普天债券B 51 52 48 ★★★★★
大成强化收益A 28 12 49 ——
大成强化收益B 29 13 50 ——
银河收益 46 29 51 ★★
长盛债券基金 50 31 52 ★★
南方宝元 53 4 53
融华债券 54 18 54
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
国投瑞银稳定增利 25 38 1 ——
博时稳定价值债券A 22 31 2 ★★★★
汇添富增强收益 20 30 3 ——
交银施罗德增利A 1 7 4 ——
交银施罗德增利B 2 8 5 ——
易方达增强回报A 15 25 6 ——
大成债券 8 16 7 ★★★★
交银施罗德增利C 4 6 8 ——
工银瑞信信用添利A 10 21 9 ——
融通债券 29 42 10 ★★★
广发增强债券 5 9 11 ——
大成债券C 9 17 12 ★★★★
工银瑞信信用添利B 14 20 13 ——
国泰金龙债券C 6 10 14 ★★★★★
易方达增强回报B 18 24 15 ——
工银瑞信增强收益A 19 27 16 ★★★
中信稳定双利 3 5 17 ★★★
工银瑞信增强收益B 21 26 18 ★★★
鹏华普天债券 33 44 19 ★★★★★
国泰金龙债券 7 13 20 ★★★★
华夏希望债券A 17 19 21 ——
华夏希望债券C 16 18 22 ——
鹏华普天债券B 34 45 23 ★★★★★
华安稳定收益A 23 28 24 ——
华夏债券 12 15 25 ★★★★
华安稳定收益B 24 29 26 ——
招商债券基金 30 40 27 ★★★
天弘永利债券B 27 35 28 ——
华夏债券C 13 14 29 ★★★★
中海稳健收益 11 12 30 ——
招商债券B 32 41 31 ★★★
天弘永利债券A 28 34 32 ——
友邦华泰稳本增利B 26 32 33 ★★★★
银河银信添利A 31 36 34 ★★★
银河银信添利 35 33 35 ★★
富国天利 36 23 36 ★★
南方多利 37 22 37 ★★
宝康债券 39 37 38 ★★★
招商安本增利 40 39 39 ★★
诺安债券 41 43 40 ★★★
国泰混合 38 46 41
嘉实债券 42 4 42 ★★
长盛债券基金 43 11 43 ★★
银河收益 44 3 44 ★★
南方宝元 45 2 45
融华债券 46 1 46
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
鹏华普天债券 14 28 1 ★★★★★
鹏华普天债券B 15 29 2 ★★★★★
国泰金龙债券C 1 7 3 ★★★★★
国泰金龙债券 2 13 4 ★★★★
友邦华泰稳本增利B 9 23 5 ★★★★
大成债券 4 17 6 ★★★★
博时稳定价值债券A 8 21 7 ★★★★
大成债券C 5 16 8 ★★★★
华夏债券 6 15 9 ★★★★
华夏债券C 7 14 10 ★★★★
招商债券基金 16 26 11 ★★★
银河银信添利A 12 20 12 ★★★
招商债券B 18 27 13 ★★★
中信稳定双利 3 8 14 ★★★
融通债券 13 22 15 ★★★
工银瑞信增强收益A 10 11 16 ★★★
工银瑞信增强收益B 11 10 17 ★★★
诺安债券 22 25 18 ★★★
宝康债券 21 24 19 ★★★
银河银信添利 20 19 20 ★★
南方多利 19 18 21 ★★
富国天利 17 12 22 ★★
招商安本增利 23 9 23 ★★
嘉实债券 24 5 24 ★★
长盛债券基金 25 6 25 ★★
银河收益 26 4 26 ★★
国泰混合 27 3 27
南方宝元 28 2 28
融华债券 29 1 29
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
鹏华普天债券 18 25 1 ★★★★★
国泰金龙债券C 1 9 2 ★★★★★
鹏华普天债券B 21 24 3 ★★★★★
友邦华泰稳本增利B 15 23 4 ★★★★
华夏债券 5 15 5 ★★★★
华夏债券C 8 14 6 ★★★★
国泰金龙债券 12 20 7 ★★★★
中信稳定双利 2 8 8 ★★★★
宝康债券 7 11 9 ★★★★
大成债券 14 19 10 ★★★
大成债券C 17 18 11 ★★★
富国天利 3 7 12 ★★★
博时稳定价值债券A 19 21 13 ★★★
招商债券基金 10 12 14 ★★★
融通债券 16 16 15 ★★★
招商债券B 11 13 16 ★★★
诺安债券 24 22 17 ★★
长盛债券基金 6 5 18 ★★
嘉实债券 9 6 19 ★★
南方多利 23 17 20 ★★
国泰混合 4 3 21 ★★
招商安本增利 20 10 22 ★★
银河收益 13 4 23
南方宝元 22 2 24
融华债券 25 1 25
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
鹏华普天债券 15 19 1 ★★★★★
国泰金龙债券C 1 7 2 ★★★★★
鹏华普天债券B 17 18 3 ★★★★
华夏债券 3 12 4 ★★★★
华夏债券C 6 11 5 ★★★★
国泰金龙债券 10 16 6 ★★★★
宝康债券 5 8 7 ★★★★
大成债券 12 15 8 ★★★
大成债券C 14 14 9 ★★★
富国天利 2 6 10 ★★★
博时稳定价值债券A 16 17 11 ★★★
招商债券基金 8 9 12 ★★★
融通债券 13 13 13 ★★
招商债券B 9 10 14 ★★
长盛债券基金 4 4 15 ★★
嘉实债券 7 5 16 ★★
银河收益 11 3 17 ★★
南方宝元 18 2 18
融华债券 19 1 19

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]