Value开放式基金(货币型)业绩排行榜10月

2008年10月08日10:39  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
申万货币 47 51 1 ★★★
博时现金收益 8 48 2 ★★★★★
上投摩根货币基金B 44 50 3 ★★★
大成货币基金B 11 44 4 ★★★★
上投摩根货币基金 50 49 5 ★★
鹏华货币B 18 46 6 ★★★
大成货币基金A 31 45 7 ★★★★
鹏华货币 38 47 8 ★★★
广发货币 42 43 9 ★★
景长城货币 22 42 10 ★★★★★
诺安货币 28 41 11 ★★★★★
融通货币 36 40 12 ★★★★
泰信天天收益 37 39 13 ★★★★
天治货币 9 34 14 ★★★★
交银施罗德货币B 23 37 15 ★★★★
中银货币 20 35 16 ★★★
交银货币 41 36 17 ★★★
万家货币 14 30 18
富国天时货币B 34 32 19 ★★★★
招商现金增值 35 33 20 ★★★★★
巨田货币 51 38 21
华安现金富利 21 28 22 ★★★
天时货币 45 31 23 ★★★
易方达货币B 3 24 24 ★★★★★
长城货币基金 24 27 25 ★★★
易方达货币 15 23 26 ★★★★
湘财荷银货币基金 46 29 27 ★★
华夏现金增利 6 19 28 ★★
长盛货币 17 22 29 ★★★★
汇添富货币B 40 26 30
南方现金增利 30 21 31 ★★★★
工银货币 26 20 32 ★★
汇添富货币 48 25 33
建信货币 12 17 34 ★★★
益民货币 33 18 35 ★★
东方货币 29 15 36 ★★
兴业货币 16 13 37 ★★
银河银富货币B 2 9 38 ★★
光大保德信货币 43 16 39 ★★★
华富货币 32 12 40 ★★★★
华宝现金宝B 5 10 41 ★★★★
银河银富 10 8 42
华宝现金宝A 25 11 43 ★★★
银华货币B 19 7 44 ★★★★
国泰货币 49 14 45 ★★
海富通货币B 7 5 46 ★★
银华货币A 39 6 47 ★★★
海富通货币 27 4 48 ★★
嘉实货币 13 3 49 ★★
长信利息收益 4 2 50 ★★★
中信现金优势货币基金 1 1 51 ★★★
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
景长城货币 24 49 1 ★★★★★
博时现金收益 5 48 2 ★★★★★
上投摩根货币基金B 44 50 3 ★★★
上投摩根货币基金 50 51 4 ★★
交银施罗德货币B 18 46 5 ★★★★
大成货币基金B 8 39 6 ★★★★
鹏华货币B 15 40 7 ★★★
融通货币 35 44 8 ★★★★
招商现金增值 33 43 9 ★★★★★
交银货币 37 45 10 ★★★
大成货币基金A 29 41 11 ★★★★
申万货币 45 47 12 ★★★
鹏华货币 36 42 13 ★★★
诺安货币 26 37 14 ★★★★★
泰信天天收益 38 38 15 ★★★★
长盛货币 13 36 16 ★★★★
中银货币 22 33 17 ★★★
汇添富货币B 42 35 18
华安现金富利 32 31 19 ★★★
建信货币 9 28 20 ★★★
南方现金增利 34 30 21 ★★★★
工银货币 17 29 22 ★★
易方达货币B 3 22 23 ★★★★★
汇添富货币 48 34 24
天治货币 20 26 25 ★★★★
湘财荷银货币基金 49 32 26 ★★
易方达货币 19 23 27 ★★★★
长城货币基金 27 25 28 ★★★
华夏现金增利 12 20 29 ★★
广发货币 43 24 30 ★★
国泰货币 46 27 31 ★★
海富通货币B 6 13 32 ★★
银河银富货币B 2 11 33 ★★
华富货币 16 14 34 ★★★★
银华货币B 25 16 35 ★★★★
东方货币 39 17 36 ★★
富国天时货币B 41 19 37 ★★★★
海富通货币 23 12 38 ★★
银河银富 11 10 39
银华货币A 40 15 40 ★★★
天时货币 47 18 41 ★★★
万家货币 4 6 42
华宝现金宝B 10 8 43 ★★★★
巨田货币 51 21 44
兴业货币 14 7 45 ★★
华宝现金宝A 31 9 46 ★★★
长信利息收益 7 2 47 ★★★
嘉实货币 21 4 48 ★★
益民货币 28 5 49 ★★
光大保德信货币 30 3 50 ★★★
中信现金优势货币基金 1 1 51 ★★★
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 49 51 1 ★★★★★
博时现金收益 36 50 2 ★★★★★
诺安货币 48 49 3 ★★★★★
易方达货币B 19 45 4 ★★★★★
景长城货币 26 43 5 ★★★★★
泰信天天收益 45 47 6 ★★★★
天治货币 50 48 7 ★★★★
易方达货币 35 44 8 ★★★★
南方现金增利 44 46 9 ★★★★
大成货币基金B 16 37 10 ★★★★
长盛货币 17 34 11 ★★★★
融通货币 40 41 12 ★★★★
大成货币基金A 29 38 13 ★★★★
富国天时货币B 38 40 14 ★★★★
华宝现金宝B 11 29 15 ★★★★
银华货币B 37 35 16 ★★★★
交银施罗德货币B 23 33 17 ★★★★
华富货币 30 31 18 ★★★★
华宝现金宝A 25 30 19 ★★★
建信货币 15 27 20 ★★★
天时货币 47 39 21 ★★★
银华货币A 46 36 22 ★★★
交银货币 41 32 23 ★★★
光大保德信货币 39 28 24 ★★★
鹏华货币B 7 18 25 ★★★
长城货币基金 27 24 26 ★★★
上投摩根货币基金B 28 25 27 ★★★
申万货币 51 42 28 ★★★
中信现金优势货币基金 1 10 29 ★★★
中银货币 18 23 30 ★★★
长信利息收益 21 21 31 ★★★
鹏华货币 12 17 32 ★★★
华安现金富利 22 20 33 ★★★
上投摩根货币基金 43 26 34 ★★
益民货币 31 22 35 ★★
兴业货币 20 15 36 ★★
广发货币 32 16 37 ★★
海富通货币B 8 12 38 ★★
东方货币 34 19 39 ★★
国泰货币 33 14 40 ★★
海富通货币 14 11 41 ★★
华夏现金增利 9 9 42 ★★
工银货币 6 8 43 ★★
湘财荷银货币基金 42 13 44 ★★
嘉实货币 4 7 45 ★★
银河银富货币B 3 3 46 ★★
万家货币 2 2 47
银河银富 5 4 48
汇添富货币B 13 6 49
汇添富货币 24 5 50
巨田货币 10 1 51
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 50 51 1 ★★★★★
诺安货币 46 50 2 ★★★★★
博时现金收益 32 49 3 ★★★★★
天治货币 47 48 4 ★★★★★
南方现金增利 34 45 5 ★★★★★
泰信天天收益 45 47 6 ★★★★
大成货币基金B 8 35 7 ★★★★
富国天时货币B 28 42 8 ★★★★
易方达货币B 26 38 9 ★★★★
融通货币 39 44 10 ★★★★
大成货币基金A 23 36 11 ★★★★
景长城货币 31 39 12 ★★★★
银华货币B 33 40 13 ★★★★
天时货币 42 43 14 ★★★★
申万货币 51 46 15 ★★★★
长盛货币 16 31 16 ★★★★
华富货币 21 33 17 ★★★★
交银货币 35 34 18 ★★★★
建信货币 10 27 19 ★★★
交银施罗德货币B 25 30 20 ★★★
华宝现金宝B 14 28 21 ★★★
易方达货币 43 37 22 ★★★
银华货币A 48 41 23 ★★★
光大保德信货币 40 32 24 ★★★
华宝现金宝A 36 29 25 ★★★
益民货币 18 23 26 ★★★
上投摩根货币基金B 24 26 27 ★★★
鹏华货币B 6 17 28 ★★★
中银货币 19 22 29 ★★★
长城货币基金 30 24 30 ★★★
长信利息收益 20 20 31 ★★★
华安现金富利 27 21 32 ★★★
鹏华货币 17 18 33 ★★★
上投摩根货币基金 41 25 34 ★★
海富通货币B 5 12 35 ★★
东方货币 37 19 36 ★★
兴业货币 29 15 37 ★★
中信现金优势货币基金 1 9 38 ★★
海富通货币 15 11 39 ★★
广发货币 38 16 40 ★★
华夏现金增利 9 10 41 ★★
国泰货币 44 13 42 ★★
湘财荷银货币基金 49 14 43 ★★
银河银富货币B 2 3 44 ★★
嘉实货币 4 4 45 ★★
工银货币 12 8 46 ★★
万家货币 3 2 47
银河银富 7 5 48
汇添富货币B 13 6 49
汇添富货币 22 7 50
巨田货币 11 1 51
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 31 32 1 ★★★★★
诺安货币 27 31 2 ★★★★★
博时现金收益 19 30 3 ★★★★★
南方现金增利 18 28 4 ★★★★
泰信天天收益 29 29 5 ★★★★
大成货币基金B 4 21 6 ★★★★
银华货币B 16 25 7 ★★★★
易方达货币B 15 24 8 ★★★★
大成货币基金A 14 22 9 ★★★★
景长城货币 21 23 10 ★★★★
易方达货币 26 26 11 ★★★★
华宝现金宝B 10 18 12 ★★★
银华货币A 30 27 13 ★★★
光大保德信货币 23 20 14 ★★★
华宝现金宝A 22 19 15 ★★★
长城货币基金 20 17 16 ★★★
中银货币 13 15 17 ★★★
长信利息收益 12 14 18 ★★★
华安现金富利 17 16 19 ★★★
鹏华货币B 6 8 20 ★★★
鹏华货币 11 10 21 ★★★
上投摩根货币基金B 24 13 22 ★★
海富通货币B 5 7 23 ★★
广发货币 25 11 24 ★★
华夏现金增利 7 6 25 ★★
海富通货币 8 5 26 ★★
国泰货币 28 9 27 ★★
上投摩根货币基金 32 12 28 ★★
中信现金优势货币基金 1 4 29 ★★
嘉实货币 3 2 30
银河银富货币B 2 1 31
银河银富 9 3 32

【作者:Value 来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]