Value开放式基金(货币型)业绩排行榜9月

2008年09月12日11:35  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
大成货币基金B 8 48 1 ★★★★
大成货币基金A 28 49 2 ★★★★
上投摩根货币基金B 44 51 3 ★★★
博时现金收益 6 46 4 ★★★★★
上投摩根货币基金 49 50 5 ★★★
申万货币 46 47 6 ★★★
招商现金增值 36 45 7 ★★★★★
泰信天天收益 41 44 8 ★★★★
景长城货币 27 43 9 ★★★★
鹏华货币B 16 39 10 ★★★
汇添富货币B 42 42 11
鹏华货币 37 40 12 ★★★
融通货币 35 38 13 ★★★★
交银施罗德货币B 20 35 14 ★★★★
富国天时货币B 34 37 15 ★★★★
汇添富货币 47 41 16
交银货币 39 34 17 ★★★
天时货币 45 36 18 ★★★
中银货币 18 31 19 ★★★
华安现金富利 32 32 20 ★★
诺安货币 19 30 21 ★★★★★
湘财荷银货币基金 48 33 22 ★★
银华货币B 23 28 23 ★★★★
银河银富货币B 4 21 24 ★★
长盛货币 11 24 25 ★★★★
工银货币 30 27 26 ★★
南方现金增利 29 26 27 ★★★★★
嘉实货币 22 25 28 ★★
银华货币A 43 29 29 ★★★
建信货币 15 23 30 ★★★★
银河银富 13 22 31
易方达货币B 2 16 32 ★★★★★
海富通货币B 10 19 33 ★★
长城货币基金 21 20 34 ★★★
易方达货币 7 15 35 ★★★★
华夏现金增利 24 18 36 ★★
海富通货币 33 17 37 ★★
华宝现金宝B 9 12 38 ★★★★
华富货币 26 14 39 ★★★
华宝现金宝A 31 13 40 ★★★
广发货币 40 10 41 ★★
天治货币 14 9 42 ★★★★
兴业货币 12 8 43 ★★
国泰货币 50 11 44 ★★
东方货币 38 7 45 ★★
万家货币 3 5 46
巨田货币 51 6 47
中信现金优势货币基金 1 1 48 ★★★
长信利息收益 17 4 49 ★★
益民货币 5 3 50 ★★★
光大保德信货币 25 2 51 ★★★
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
景长城货币 19 51 1 ★★★★
招商现金增值 34 50 2 ★★★★★
融通货币 33 49 3 ★★★★
上投摩根货币基金B 40 47 4 ★★★
长盛货币 14 46 5 ★★★★
上投摩根货币基金 45 48 6 ★★★
博时现金收益 5 44 7 ★★★★★
鹏华货币B 12 42 8 ★★★
交银施罗德货币B 17 41 9 ★★★★
鹏华货币 31 43 10 ★★★
湘财荷银货币基金 50 45 11 ★★
交银货币 35 40 12 ★★★
建信货币 8 36 13 ★★★★
工银货币 20 37 14 ★★
诺安货币 30 38 15 ★★★★★
海富通货币B 7 34 16 ★★
海富通货币 27 33 17 ★★
银河银富货币B 2 24 18 ★★
泰信天天收益 38 35 19 ★★★★
国泰货币 46 39 20 ★★
银河银富 16 23 21
长城货币基金 29 28 22 ★★★
华安现金富利 37 32 23 ★★
南方现金增利 36 29 24 ★★★★★
汇添富货币B 43 31 25
易方达货币B 6 18 26 ★★★★★
富国天时货币B 42 26 27 ★★★★
大成货币基金B 4 14 28 ★★★★
天治货币 26 22 29 ★★★★
银华货币B 23 19 30 ★★★★
汇添富货币 48 30 31
易方达货币 25 17 32 ★★★★
大成货币基金A 18 16 33 ★★★★
天时货币 47 25 34 ★★★
申万货币 49 27 35 ★★★
银华货币A 41 20 36 ★★★
中银货币 15 12 37 ★★★
广发货币 39 13 38 ★★
华富货币 11 11 39 ★★★
东方货币 44 15 40 ★★
巨田货币 51 21 41
万家货币 3 10 42
兴业货币 24 9 43 ★★
嘉实货币 32 8 44 ★★
华宝现金宝B 9 6 45 ★★★★
华宝现金宝A 28 7 46 ★★★
华夏现金增利 13 5 47 ★★
长信利息收益 10 3 48 ★★
光大保德信货币 21 4 49 ★★★
中信现金优势货币基金 1 1 50 ★★★
益民货币 22 2 51 ★★★
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 49 51 1 ★★★★★
博时现金收益 35 49 2 ★★★★★
诺安货币 48 50 3 ★★★★★
易方达货币B 20 44 4 ★★★★★
南方现金增利 42 46 5 ★★★★★
泰信天天收益 45 47 6 ★★★★
大成货币基金B 15 35 7 ★★★★
景长城货币 30 42 8 ★★★★
天治货币 50 48 9 ★★★★
易方达货币 36 43 10 ★★★★
长盛货币 16 34 11 ★★★★
融通货币 40 41 12 ★★★★
大成货币基金A 27 36 13 ★★★★
华宝现金宝B 13 29 14 ★★★★
富国天时货币B 37 40 15 ★★★★
银华货币B 38 37 16 ★★★★
交银施罗德货币B 22 33 17 ★★★★
建信货币 11 27 18 ★★★★
华宝现金宝A 24 31 19 ★★★
华富货币 31 30 20 ★★★
天时货币 46 39 21 ★★★
银华货币A 47 38 22 ★★★
交银货币 41 32 23 ★★★
光大保德信货币 39 28 24 ★★★
鹏华货币B 5 19 25 ★★★
中信现金优势货币基金 1 10 26 ★★★
申万货币 51 45 27 ★★★
上投摩根货币基金B 25 26 28 ★★★
长城货币基金 32 24 29 ★★★
中银货币 18 23 30 ★★★
鹏华货币 10 18 31 ★★★
益民货币 21 22 32 ★★★
上投摩根货币基金 44 25 33 ★★★
华安现金富利 26 20 34 ★★
长信利息收益 28 21 35 ★★
兴业货币 19 15 36 ★★
广发货币 29 16 37 ★★
海富通货币B 8 12 38 ★★
东方货币 34 17 39 ★★
海富通货币 17 11 40 ★★
国泰货币 33 14 41 ★★
华夏现金增利 14 9 42 ★★
工银货币 7 8 43 ★★
湘财荷银货币基金 43 13 44 ★★
嘉实货币 4 7 45 ★★
银河银富货币B 3 3 46 ★★
万家货币 2 2 47
银河银富 6 4 48
汇添富货币B 12 6 49
巨田货币 9 1 50
汇添富货币 23 5 51
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 49 50 1 ★★★★★
诺安货币 45 49 2 ★★★★★
博时现金收益 30 48 3 ★★★★★
天治货币 46 47 4 ★★★★★
南方现金增利 31 44 5 ★★★★★
泰信天天收益 44 46 6 ★★★★
大成货币基金B 7 34 7 ★★★★
富国天时货币B 26 41 8 ★★★★
融通货币 38 43 9 ★★★★
易方达货币B 25 38 10 ★★★★
大成货币基金A 21 35 11 ★★★★
天时货币 40 42 12 ★★★★
景长城货币 32 36 13 ★★★★
申万货币 50 45 14 ★★★★
银华货币B 34 39 15 ★★★★
长盛货币 12 29 16 ★★★★
华富货币 22 32 17 ★★★★
交银货币 33 33 18 ★★★★
交银施罗德货币B 23 30 19 ★★★
建信货币 10 26 20 ★★★
华宝现金宝B 15 27 21 ★★★
易方达货币 42 37 22 ★★★
银华货币A 48 40 23 ★★★
光大保德信货币 39 31 24 ★★★
华宝现金宝A 35 28 25 ★★★
益民货币 16 22 26 ★★★
上投摩根货币基金B 20 25 27 ★★★
中银货币 18 21 28 ★★★
鹏华货币B 6 15 29 ★★★
长城货币基金 29 23 30 ★★★
长信利息收益 24 20 31 ★★★
华安现金富利 27 19 32 ★★★
海富通货币B 5 11 33 ★★
上投摩根货币基金 41 24 34 ★★
鹏华货币 17 17 35 ★★
东方货币 36 18 36 ★★
兴业货币 28 14 37 ★★
中信现金优势货币基金 1 8 38 ★★
海富通货币 14 10 39 ★★
华夏现金增利 9 9 40 ★★
广发货币 37 16 41 ★★
国泰货币 43 12 42 ★★
湘财荷银货币基金 47 13 43 ★★
嘉实货币 4 4 44 ★★
银河银富货币B 2 2 45 ★★
工银货币 13 7 46
万家货币 3 1 47
银河银富 8 3 48
汇添富货币B 11 5 49
汇添富货币 19 6 50
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
招商现金增值 31 32 1 ★★★★★
诺安货币 27 31 2 ★★★★★
博时现金收益 20 30 3 ★★★★★
南方现金增利 18 28 4 ★★★★
泰信天天收益 29 29 5 ★★★★
大成货币基金B 4 21 6 ★★★★
银华货币B 15 26 7 ★★★★
易方达货币B 16 24 8 ★★★★
大成货币基金A 12 22 9 ★★★★
景长城货币 21 23 10 ★★★★
易方达货币 26 25 11 ★★★★
华宝现金宝B 10 18 12 ★★★
银华货币A 30 27 13 ★★★
光大保德信货币 23 20 14 ★★★
华宝现金宝A 22 19 15 ★★★
长城货币基金 19 17 16 ★★★
长信利息收益 13 16 17 ★★★
华安现金富利 17 15 18 ★★★
中银货币 14 14 19 ★★★
鹏华货币B 6 8 20 ★★★
鹏华货币 11 10 21 ★★★
上投摩根货币基金B 25 13 22 ★★
海富通货币B 5 7 23 ★★
广发货币 24 11 24 ★★
华夏现金增利 8 6 25 ★★
海富通货币 7 5 26 ★★
国泰货币 28 9 27 ★★
中信现金优势货币基金 1 4 28 ★★
上投摩根货币基金 32 12 29 ★★
嘉实货币 3 3 30
银河银富货币B 2 1 31
银河银富 9 2 32

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]